Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (боннська конвенція)

європейське законодавство

Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннська конвенція)
Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS)


Конвенція прийнята країнами-учасниками в 1979 році в рамкам міжнародної програми ООН по збереженню живої природи. За зазначеним документом держави підписали її повинні забезпечити повноцінну і переконливу охорону мігруючих видів тварин і птахів, що перебувають під загрозою зникнення. Також одним із завдань Конвенції є привернення уваги до проблеми міграційних видів і вступ в коло держав-учасників країни, на територіях яких знаходяться місця проживання міграційних тварин. Друга назва «Боннська конвенція» прийнято в честь міста німецького Бонн, де вона була підписана державами-учасниками.

Бонн 23 червня 1979 р


Договірні Сторони,
визнаючи, що дикі тварини в усьому їх різноманітті є незамінною частиною природної системи Землі і повинні зберігатися для блага человечества-
усвідомлюючи, що кожне покоління людей є хранителем природних ресурсів для майбутніх поколінь і зобов`язане забезпечити збереження цієї спадщини або - там, де воно використовується - його розумне іспользованіе-
усвідомлюючи все зростаюче значення диких тварин з точки зору навколишнього середовища, екології, генетики, науки, естетики, відпочинку, культури та виховання, а також з соціальної та економічної точок зору-
відчуваючи занепокоєння, особливо по відношенню до тих видів диких тварин, які мігрують за межі або за межами кордонів національної юрісдікціі-
визнаючи, що держави є і повинні бути захисниками мігруючих видів диких тварин, що мешкають в межах кордонів національної юрисдикції і перетинають ці граніци-
переконані, що ефективне управління і збереження мігруючих видів диких тварин вимагають спільних дій всіх держав, в межах національної юрисдикції яких ці види проводять будь-яку частину свого життєвого циклу-
нагадуючи про рекомендації 32 Плану дій, прийнятого Конференцією Організації Об`єднаних Націй з проблем окружаюшей людини середовища (Стокгольм, 1972 г.) і з задовольнити ням прийнятого до відома двадцять сьомою сесією Генеральної Асамблеї Організації Об`єднати-Націй,
домовилися про таке:

Стаття I Визначення

Для цілей цієї Конвенції:
"Мігруючі види" означає всю популяцію або ж географічно відокремлену частину популяції будь-яких видів або будь-яких нижчих таксонів диких тварин, значна частина яких циклічно і зумовлено перетинає одну або більше кордонів національної юрісдікціі-
"Статус збереження мігруючих видів" означає сукупність впливів, які можуть протягом тривалого терміну впливати на поширення та чисельність цього мігруючого виду-
"Статус збереження" вважається "сприятливим", якщо:
дані про динаміку популяцій показують, що мігруючі види на тривалий термін залишається життєздатною частиною своїх екосістем-
в даний час не відбувається скорочення ареалу мігруючих видів або таке скорочення малоймовірно на довгостроковій основі-
в даний час є і в доступному для огляду майбутньому буде достатньо середовищ існування для збереження популяції цих видів на довгостроковій основі-і
поширення і чисельність цих видів наближаються до історично сформованим сфері і рівнями в тій мірі, в якій існують потенційно прийнятні екосистеми, і в тій мірі, в якій це відповідає розумного управління живий пріродой-
"Статус збереження" вважається "несприятливим", якщо будь-яка з умов, зазначених у підпункті "з" цього пункту, не соблюдено-
"Знаходиться під загрозою зникнення" означає щодо певного мігруючого виду, що цей вид знаходиться під загрозою зникнення у всій своїй ареалі або в його значній частині-
"Ареал" означає всю територію суші або акваторії, на якій мешкає або тимчасово зупиняється мігруючі види, а також яку він перетинає або над якою він пролітає в ході звичайної міграціі-
"Місцепроживання" означає будь-яку територію в межах ареалу мігруючого виду з придатними для цього виду умовами обітанія-
"Держава ареалу" означає щодо певного мігруючого виду будь-яка держава (і, де це доцільно, будь-яку іншу Сторону, згадану a підпункті "k" цього пункту), яка здійснює юрисдикцію над якою-небудь частиною ареалу цього мігруючого виду, або держава, під прапором якого суду займаються добуванням особин цих видів за межами національної юрісдікціі-
"Добування" означає видобуток, полювання, рибальство, вилов, полохання, навмисне знищення або спробу здійснення таких дій-
"Угода" означає міжнародну угоду щодо збереження одного або декількох мігруючих видів згідно зі статтями IV і V цієї Конвенціі- і
"Сторона" означає державу або будь-яку засновану державами організацію регіональної економічної інтеграції, які мають компетенцію щодо ведення переговорів, укладення та виконання міжнародних угод з питань, що охоплюються цією Конвенцією, і для яких ця Конвенція є чинною.
У питаннях, що знаходяться в їх компетенції, організації регіональної економічної інтеграції, які є Сторонами цієї Конвенції, від свого імені користуються правами і несуть відповідальність, які випливають з цієї Конвенції для держав-членів цих організацій. У таких випадках держави-члени цих організацій не можуть кожне окремо користуватися цими правами.
У випадках, коли ця Конвенція передбачає прийняття рішення або більшістю в дві третини присутніх і голосуючих Сторін, або одноголосно, маються на увазі присутні Сторони, які голосують або "за", або "ipooea `". Сторони, що утримались від голосування, не відносяться до "присутніх і що беруть участь в голосуванні Сторонам" при визначенні більшості.

СТАТТЯ II Основні принципи

Сторони визнають важливість збереження мігруючих видів і погодження державами ареалу застосовуваних в цих цілях заходів там, де це можливо і доцільно, приділяючи особливу увагу мігруючих видів, статус збереження яких є несприятливим, а також беручи в індивідуальному порядку або у співпраці доцільних заходів, необхідні для збереження таких видів та їх середовищ існування.
Сторони визнають необхідність вжиття заходів, спрямованих на запобігання загрозі зникнення мігруючих видів.
Зокрема, Сторони повинні:
сприяти здійсненню наукових досліджень, що відносяться до мігруючих • видам, і співпрацювати в їх осуществленіі-
докладати зусиль до забезпечення негайної охорони мігруючих видів, занесених до Додатка 1 докладати зусиль щодо укладання Угод про збереження занесених до Додатка II мігруючих видів і управлінні ними.

СТАТТЯ III Мігруючі види, що знаходяться під загрозою зникнення

Додаток I

Додаток I містить список мігруючих видів, що знаходяться під загрозою зникнення. Мігруючі види може бути включений до списку Додатка I за умови наявності достовірних доказів, в тому числі найкращих з існуючих наукових свідчень, які вказують на те, що даний вид знаходиться під загрозою зникнення.
Мігруючі види може бути виключений з Додатка I, якщо Конференція Сторін встановить:
що існують достовірні докази, в тому числі найкращі з існуючих наукових свідчень, які вказують на те, що даний вид більше не знаходиться під загрозою ісчезновенія- і
що даний вид, цілком ймовірно, не опиниться знову під загрозою зникнення у зв`язку з припиненням його охорони в результаті його виключення з Додатка I.
Сторони, які є державами ареалу мігруючих видів, включені до переліку Додатка I, будуть докладати зусиль, щоб:
зберегти і, якщо це можливо і доцільно, відновити ті середовища існування, які важливі для запобігання даних видів від загрози ісчезновенія-
запобігти, усунути, компенсувати або, наскільки це доцільно, звести до мінімуму негативні наслідки дій або перешкод, серйозно ускладнюють або виключають міграцію даних видів-і
у міру можливості і там, де це доцільно, запобігати, зменшувати або регулювати вплив факторів, які загрожують або, цілком ймовірно, можуть ще більше загрожувати цим видам, включаючи сюди суворе регулювання інтродукції або ж регулювання чи знищення вже інтродукованих екзотичних видів.
Сторони, які є державами ареалу мігруючих видів, включені до переліку Додатка I, забороняють добування тварин такого виду. Винятки допускаються лише в тому випадку, якщо:
добування служить науковим целям-
добувають здійснюється з метою сприяння відтворенню або виживанню виду, що перебуває під загрозою ісчезновенія-
добування здійснюється з метою задоволення насущних потреб традиційних користувачів такого виду- або цього вимагають надзвичайні обстоятельства- за умови, що такі винятки точні за своїм змістом і обмежені територіально і за часом. Таке добування не повинне мати негативних наслідків для даного виду.
Конференція Сторін може рекомендувати Сторонам, які є державами ареалу мігруючого виду, занесеного до Додатка I, прийняття подальших заходів, що вважаються сприятливими для даного виду. Сторони в найкоротші терміни повідомляють Секретаріат про будь-які винятки, зроблені відповідно до пункту 5 цієї статті.

СТАТТЯ IV Мігруючі види, які можуть стати предметом Угод

Додаток II

Додаток II включає мігруючі види, статус збереження яких є несприятливим, для збереження і управління якими необхідні міжнародні угоди, а також ті види, статус збереження яких був би значно поліпшений в результаті міжнародного співробітництва, яке могло б бути досягнуто на основі міжнародної угоди.
Якщо цього вимагають обставини, один і той же мігруючий вид може бути включений і в Додаток I, і в Додаток II.
Сторони, які є державами ареалу мігруючих видів, занесених до Додатка II, будуть докладати зусиль щодо укладання сприятливих для даних видів Угод і повинні віддавати пріоритет таким видам, статус збереження яких є несприятливим.
Сторони покликані прінмаем заходи з метою укладення Угод про будь-якій популяції або ж будь-яку географічно відокремленій частині популяції будь-якого виду або нижчого таксону диких тварин, представники яких періодично пересікають одну або кілька кордонів національної юрисдикції. Копія кожної з угод, укладеного відповідно до положень цієї статті, направляється в Секретаріат.

СТАТТЯ V Орієнтовні рамки угод

Метою кожної з угод є відновлення або забезпечення сприятливого статусу збереження цих мігруючих видів. Кожна з угод має охоплювати ті аспекти збереження і управління даними мигрирующим видом, які слугують досягненню цієї мети.
Кожна з угод має охоплювати весь ареал цих видів і має бути відкрита для приєднання всіх держав ареалу даного виду, незалежно від того, чи є вони Сторонами цієї Конвенції.
Угода повинна, по можливості, охоплювати більш ніж один мігруючий вид.
Кожна з угод має:
визначати мігруючі види, що є предметом Соглашенія-
містити опис ареалу і шляхів міграції цих мігруючих виду-
передбачати призначення кожною із Сторін своїх національних органів, відповідальних за здійснення Соглашенія-
засновувати, в разі необхідності, відповідний механізм для сприяння досягненню цілей Угоди, контролю за його ефективністю і підготовки доповідей для Конференції сторін-
передбачати процедури для урегулювання спорів між Сторонами Соглашенія- і,
щонайменше, забороняти щодо мігруючих видів китоподібних будь добування особин цих видів, яке не допускається будь-яким іншим багатосторонньою угодою, і передбачати можливість приєднання до цієї Угоди держав, які не є державами ареалу цих мігруючих видів.
У відповідних і можливих випадках кожна з угод має, не обмежуючись цим, передбачати наступне:
періодичний розгляд статусу збереження цих мігруючих видів, а також визначення факторів, які можуть негативно вплинути на цей статус-
координацію планів збереження мігруючих видів і управління им-
дослідні роботи в галузі екології та динаміки популяції цих видів з особливим урахуванням його міграціі-
обмін інформацією про даний мігруючі вигляді, приділяючи особливу увагу обміну результатами досліджень і відповідними статистичними даннимі-
збереження і, коли це необхідно і можливо, відновлення середовищ існування, важливих для забезпечення сприятливого статусу збереження, а також захист цих місць існування від порушень, включаючи суворий контроль за інтродукцією екзотичних видів, які впливають на даний мігруючі види, або контроль за ними після інтродукціі-
підтримка мережі відповідних середовищ існування, відповідним чином розташованих по відношенню до шляхів міграціі-
у випадках, коли це є бажаним, створення нових середовищ існування, сприятливих для цих видів, або реінтродукція мігруючих видів до сприятливих местообітанія-
припинення в максимально можливій мірі дій і усунення перешкод, що заважають міграції або ускладнюють її, або компенсацію за них-
відведення або контроль скидання в місцеперебування цих видів речовин, шкідливих для цього мігруючого виду-
заходи контролю і регулювання добування мігруючих видів, що базуються на розумних екологічних прінціпах-
процедури координування заходів щодо припинення незаконного добиванія-
обмін інформацією про серйозні небезпеки для мігруючих видів-
надзвичайні процедури, що дозволяють швидко і суттєво посилити заходи по збереженню мігруючих видів, в разі, якщо статус його збереження піддається серйозному негативному вліянію- і ознайомлення широкої громадськості з вмістом і цілями Угоди.

СТАТТЯ VI Держави ареалу

Секретаріат постійно веде облік держав ареалів мігруючих видів, які включені до Додатків I і II, використовуючи отриману від Сторін інформацію.
Сторони інформують Секретаріат про мігріруюшіх видах, які включені до Додатків I і II, щодо яких вони вважають себе державами ареалу, включаючи інформацію про судна, які плавають під їх прапором і займаються добуванням даних мігруючих видів за межами національної юрисдикції, а також, по можливості, про планах такого добування в майбутньому.
Сторони, які є державами ареалу мігруючих видів, які включені до Додатків I і II, повинні через Секретаріат повідомляти Конференцію Сторін про заходи ними заходи щодо здійснення положень цієї Конвенції щодо цих видів не пізніше, ніж за шість місяців до кожного чергового засідання Конференції.

СТАТТЯ VII Конференція Сторін
Конференція Сторін є органом Конвенції щодо прийняття рішень.
Секретаріат скликає засідання Конференції Сторін не пізніше, ніж через два роки після вступу в силу цієї Конвенції.
Після цього Секретаріат скликає регулярні засідання Конференції Сторін не рідше ніж один раз на три роки, якщо Конференція Сторін не ухвалить іншого рішення, і надзвичайні засідання в будь-який час після отримання письмового запиту про це не менш ніж від однієї третини числа Сторін.
Конференція Сторін встановлює фінансові положення цієї Конвенції і регулярно переглядає їх. На кожному регулярному засіданні Конференція Сторін приймає бюджет на наступний фінансовий період. Кожна Сторона вносить свій внесок в цей бюджет згідно встановленої Конференцією шкалою членських внесків. Фінансові положення, включаючи бюджетні положення, положення про шкалою внесків і зміни в них, приймаються одноголосним рішенням присутніх і голосуючих Сторін.
На кожному засіданні Конференція Сторін розглядає виконання цієї Конвенції і, зокрема, може:
розглядати і оцінювати статус збереження мігруючих видів-
розглядати результати діяльності щодо збереження мігруючих видів, особливо видів, занесених до Додатків I і II-
приймати такі положення і вказівки, які можуть виявитися необхідними Науковому раді і Секретаріату для виконання своїх обязанностей-
отримувати і розглядати будь-які доповіді, подані Науковою радою, Секретаріатом, будь-якою Стороною або будь-яким постійним органом, створеним відповідно до Соглашеніем-
давати Сторонам рекомендації щодо поліпшення статусу збереження мігруючих видів і розглядати результати діяльності, що здійснюється на основі Соглашеній-
у випадках, коли Угода не укладено, давати рекомендації щодо скликання засідань тих Сторін, які є державами ареалу будь-якого мігруючого виду або будь-якої групи мігруючих видів, з метою обговорення заходів щодо поліпшення статусу збереження цих видів-
давати Сторонам рекомендації щодо підвищення ефективності цієї Конвенціі-
приймати рішення про будь-яких додаткових заходів, необхідних для досягнення цілей цієї Конвенції.
На кожному засіданні Конференція Сторін повинна визначати час і місце проведення наступного засідання.
На кожному засіданні Конференція Сторін визначає і приймає правила процедури для цього засідання. Для прийняття рішень на такому засіданні Конференції Сторін буде необхідно більшість в дві третини присутніх і голосуючих Сторін, за винятком тих випадків, коли Конвенція передбачає інше.
Організація Об`єднаних Націй, її спеціалізовані установи, Міжнародне агентство з атомної енергії, а також будь-яка держава, яка не є Стороною цієї Конвенції, або - для кожного окремого Угоди - орган, призначений Сторонами цієї Угоди, можуть бути представлені спостерігачами на засіданнях Конференції Сторін.
Будь-які організації або установи, технічно компетентні в галузі збереження, збереження і регулювання мігруючих видів і належать до нижченаведених категорій, які повідомили Секретаріат про своє бажання бути представленими спостерігачами на засіданнях Конференції Сторін, отримають цю можливість, за винятком тих випадків, коли, по крайней мере , одна третина присутніх Сторін висловиться проти:
міжнародні організації або установи, як урядові, так і неурядові, а також національні урядові організації та установи-
національні неурядові установи або організації, які були призначені для цієї мети державою, в якому вони знаходяться.
Після отримання допуску ці спостерігачі матимуть право участі, але не право голосу.

СТАТТЯ VIII Наукова рада

На своєму першому засіданні Конференція Сторін засновує Наукову раду для консультацій з наукових питань.
Кожна Сторона може призначити кваліфікованого експерта членом Наукової ради. Крім того, членами Наукової ради будуть складатися кваліфіковані експерти, ви-лайливі і призначені Конференцією Сторін.
Секретаріат скликає засідання Наукової ради на вимогу Конференції Сторін.
Наукова рада приймає власні правила процедури, що підлягають затвердженню Конференцією Сторін. Конференція Сторін визначає функції Наукової ради, які можуть включати:
надання наукових консультацій Конференції Сторін, Секретаріату та, за згодою Конференції Сторін, будь-якої установи, створеному відповідно до цієї Конвенції або Угодою, або будь-який стороні-
надання рекомендацій для проведення науково-дослідних робіт з вивчення мігруючих видів і координації цих робіт- оцінку результатів цих науково-дослідних робіт з метою визначення статусу збереження мігруючих видів, а також подання доповідей Конференції Сторін про цей статус та заходи щодо його улучшенію-
надання рекомендацій Конференції Сторін щодо мігруючих видів, які мають бути включені до Додатків I або II із зазначенням ареалу цих мігруючих видів-
надання рекомендацій Конференції Сторін щодо конкретних заходів по збереженню і регулюванню, які мають бути включені в Угоди про мігруючих відах-
надання рекомендацій Конференції Сторін для вирішення проблем, пов`язаних з науковими аспектами виконання цієї Конвенції, зокрема, відносяться до місця проживання мігруючих видів.

Стаття IX Секретаріат

З метою виконання цієї Конвенції буде утворений Секретаріат.
Після вступу в силу цієї Конвенції Виконавчий Директор Програми Організації Об`єднаних Націй з навколишнього середовища сформує Секретаріат. В тим міру і таким чином, як він вважатиме за необхідне, йому в цьому можуть надати допомогу відповідні міжурядові або неурядові, міжнародні або національні організації та установи, технічно компетентні в захисті, збереженні і регулюванні диких тварин.
Якщо Програма Організації Об`єднаних Націй з навколишнього середовища виявиться більш не в змозі забезпечити роботу Секретаріату, Конференція Сторін прийме інші заходи для забезпечення його роботи. У функції Секретаріату буде входити:
організація і обслуговування засідань:
конференції сторін-
наукового совета-
відповідати за забезпечення взаємодії з Сторонами, постійними установами, створеними на основі Угод, і іншими міжнародними організаціями, що займаються мігруючими видами, а також сприяння зв`язків між ними-
отримання з усіх відповідних джерел доповідей та іншої інформації, що служить цілям цієї Конвенції та її виконання, і забезпечення відповідного поширення такої інформації-
привернення уваги Конференції Сторін до будь-якого питання, яке має відношення до цілей цієї Конвенціі-
підготовка для Конференції Сторін доповідей про роботу Секретаріату і про виконання цієї Конвенціі- ведення і публікація списку держав ареалу всіх мігруючих видів, які включені до Додатків I і II-
сприяння укладенню Угод під керівництвом Конференції сторін-
ведення та надання Сторонам переліку Угод і забезпечення будь-якою інформацією про відповідними угодами на вимогу Конференції сторін-
ведення та публікація списку рекомендацій, зроблених Конференцією Сторін відповідно до підпунктів "е", "f" "g" пункту 5 статті VII, або списку рішень, прийнятих відповідно до підпункту "h" того ж пункта-
інформування громадськості про цієї Конвенції і її цілях-
виконання будь-яких інших функцій, доручених йому відповідно до цієї Конвенції або Конференцією Сторін.

Стаття X Поправки до Конвенції

На будь-якому регулярному або позачерговому засіданні Конференції Сторін в текст цієї Конвенції можуть бути внесені поправки.
Пропозиція про поправку може внести будь-яка Сторона.
Текст будь-якої запропонованої поправки та пояснення передаються до Секретаріату не пізніше ніж за 150 днів до засідання, на якому вони будуть розглядатися, і негайно направляються Секретаріатом всім Сторонам. Будь-які коментарі Сторін до цього тексту передаються до Секретаріату не пізніше ніж за 60 днів до початку засідання. Після закінчення останнього дні для надання коментарів Секретаріат направляє Сторонам всі коментарі, які надійшли на цю дату.
Поправки приймаються більшістю в дві третини присутніх і голосуючих Сторін. Прийнята поправка набирає чинності для всіх Сторін, що її, першого числа третього місяця після того дня, як дві третини Сторін здали на зберігання депозитарію документ про прийняття поправки. Для кожної іншої Сторони, яка здасть на зберігання свій документ про прийняття поправки після того терміну, до якого дві третини Сторін здали на зберігання документи про її прийняття, ця поправка набирає чинності для цієї Сторони першого числа третього місяця після здачі нею на зберігання свого документа про прийняття.

Відео: Ochrona wodniczki w Polsce i w Niemczech

Стаття XI Поправки до Додатків

На будь-якому регулярному або позачерговому засіданні Конференції Сторін в текст Додатків I і II можуть бути внесені поправки.
Пропозиція про поправку може внести будь-яка Сторона.
Текст будь-якої запропонованої поправки та пояснення, що спирається на найбільш точні наявні наукові дані, передаються до Секретаріату не пізніше ніж за 150 днів до засідання і негайно направляються Секретаріатом всім Сторонам. Будь-які коментарі Сторін до цього тексту передаються до Секретаріату не пізніше ніж за 60 днів до початку засідання. Після закінчення останнього дня терміну для надання коментарів Секретаріат направляє Сторонам всі коментарі, які надійшли на цю дату.
Поправки приймаються більшістю в дві третини присутніх і голосуючих Сторін. Поправки до Додатків вступають в силу для всіх Сторін через 90 днів після засідання Конференції Сторін, на якому вони були прийняті, за винятком тих Сторін, які зробили застереження відповідно до пункту 6 цієї статті.
Протягом передбаченого в пункті 5 цієї статті терміну 90 днів будь-яка Сторона шляхом письмового повідомлення Депозитарію може зробити застереження щодо поправки. Застереження щодо поправки може бути знята шляхом письмового повідомлення Депозитарію і слідом за цим поправка набуде чинності для цієї Сторони через 90 днів після зняття застереження.

Стаття XII Вплив на міжнародні конвенції та інші законодавчі акти

Ніщо в цій Конвенції не зачіпає ні кодифікацію і розробку норм морського права Конференцією Організації Об`єднаних Націй з морського права, скликана відповідно до резолюції 2750 C (XXV) Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй, ні існуючі або майбутні вимоги і юридичні погляди будь-якої держави щодо морського права, характеру і меж юрисдикції прибережної держави та держави прапора.
Положення цієї Конвенції ніяким чином не зачіпають прав або зобов`язань кожної із Сторін, що випливають з будь-яких діючих договорів, конвенцій або угод.
Положення цієї Конвенції ніяким чином не зачіпають права Сторін вживати більш суворих внутрішніх заходів щодо збереження мігруючих видів, які включені до Додатків 1 і II, або внутрішні заходи по збереженню видів, занесених до Додатків I і II.

СТАТТЯ ХIII Врегулювання суперечок

Будь-який спір, який може виникнути між двома або більше Сторонами щодо тлумачення або застосування положень цієї Конвенції, повинен бути предметом переговорів між Сторонами, причетними до спору.
Якщо спір не може бути вирішений відповідно до пункту 1 цієї статті, Сторони можуть, за взаємною згодою, передати розгляд спірного питання в арбітраж, зокрема в Постійну палату Третейського суду в Гааге- арбітражне рішення буде обов`язковим для Сторін, які звернулися до арбітражу.

Стаття XIV Застереження

До положень цієї Конвенції не можуть бути зроблені загальні застереження. Спеціальні застереження можуть бути внесені відповідно до положень цієї статті та статті XI.
Будь-яка держава і будь-яка організація регіональної економічної інтеграції під час здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти, документа про прийняття, затвердження або приєднання можуть внести спеціальну обмовку щодо включення до Додатків I або II або в обидва Додатки будь-якого мігруючого виду і не будуть вважатися Стороною щодо предмета ефой застереження до закінчення терміну 90 днів після того, як Депозитарій повідомить усі Сторони про зняття застереження.

Стаття XV Підписання

Ця Конвенція відкрита для підписання в Боті для всіх держав і для будь-якої організації регіональної економічної інтеграції до двадцять другого червня 1980 року.

Стаття XVI Ратифікація, прийняття та затвердження

Ця Конвенція підлягає ратифікації, прийняттю або затвердженню. Ратифікаційні грамоти, документи про прийняття або затвердження здаються на зберігання Уряду Федеративної Республіки Німеччини, яке є Депозитарієм.

Стаття XVII Приєднання

Ця Конвенція відкрита з двадцять другого червня 1980 року, щобперевірити приєднання всіх не підписали її, і будь-якої організації регіональної економічної інтеграції. Документи про приєднання здаються на зберігання Депозитарію.

Стаття XVIII Вступ в силу

Ця Конвенція набуде чинності першого числа третього місяця після дати здачі на зберігання депозитарію п`ятнадцятої ратифікаційної грамоти, документа про прийняття, затвердження або приєднання.
Для кожної держави і для кожної організації регіональної економічної інтеграції, які ратифікують, приймають або затверджують цю Конвенцію або приєднуються до неї після здачі на зберігання п`ятнадцятої ратифікаційної грамоти, документа про прийняття, затвердження або приєднання, ця Конвенція набирає чинності першого числа третього місяця після дати здачі на зберігання цією державою або цією організацією своєї ратифікаційної грамоти, документа про прийняття, затвердження або приєднання.

Стаття XIX Денонсація

Будь-яка Сторона може денонсувати цю Конвенцію шляхом письмового повідомлення Депозитарію в будь-який час. Денонсація набуває чинності через 12 місяців після отримання депозитарієм повідомлення про денонсацію.

Стаття XX Депозитарій

Оригінал цієї Конвенції англійською, іспанською, німецькою, російською та французькою мовами, всі тексти якого є однаково автентичними, здається на зберігання Депозитарію. Депозитарій направляє завірені копії кожного з цих текстів усім державам і регіональним організаціям економічної інтеграції, які підписали цю Конвенцію або передали на зберігання документи про приєднання до неї.


Після консультацій із зацікавленими урядами Депозитарій підготує офіційні тексти цієї Конвенції арабською та китайською мовами.


Депозитарій інформує всі підписали Конвенцію і приєдналися до неї, та регіональні організації економічної інтеграції, а також Секретаріат про підписання, здачу ратифікаційних грамот, документів про прийняття, затвердження або приєднання, про набуття чинності цією Конвенцією, про поправки до неї, про спеціальні застереження та повідомлення про денонсацію.

Відразу після набуття чинності цією Конвенцією чинності, завірена копія її передається Депозитарієм до Секретаріату Організації Об`єднаних Націй для реєстрації та опублікування відповідно до статті 102 Статуту Організації Об`єднаних Націй.

На посвідчення чого нижчепідписані, належним чином на те уповноважені представники підписали цю Конвенцію.


(Підписи)
Офіційний сайт Боннської конвенції: https://cms.int/


Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Схоже

Увага, тільки СЬОГОДНІ!